Mimoriadne Valné zhromaždenie SAF

Slovenská asociácia Frisbee pozýva všetkých svojich členov na mimoriadne valné zhromaždenie ktoré sa uskutoční 09.04.2017 v Kunove v zasadačke TJ Družstevník Kunov (na miestnom ihrisku) o 10:30 hod.

Program:

  1. Otvorenie VZ
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice (1 + 1)
  3. Schválenie elektronického hlasovania o zmene Stanov SAF
  4. Voľba Volebnej komisie na elektronické hlasovanie (dvaja sčitaci hlasov)
  5. Ukončenie VZ

Dôvodom zvolania valného zhromaždenia je neskoršie schválenie nových stanov SAF (najneskôr  do 23.4) v súlade s platnými predpismi. Zmena stanov je potrebná kvôli zosúladeniu s novým zákonom o športe, jeho dodatkami a požiadavkami ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.