Zápisnica zo stretnutia z 11.10.2015

Prítomní členovia K-­ULT: Veronika Čolláková (VČ), Urban Sivák (US),
Matej Surový (MS), Marcel Kucharík (MKu), Ján Rosina (JR), Juraj Turan (JT),
Martin Keseg (MK), Tomáš Lehuata (TL), Samuel Molčan (SM), Lea Turzáková (LT)

Neprítomní členovia K-­ULT: Jakub Banetka (JB), Jozef Horváth, Pavol Vaca,
Michal Neméthy, Jakub Jančišin, Michaela Rafajová, Adrián Németh, Adam Flajs,
Michal Prusák

Prísediaci: ­-

Program:

 1. Oboznámenie sa s agendou.
 2. Tvorba pravidiel hlasovania Komisie ultimate (možno vychádzať z existujúcich
  pravidiel pre VR SAF, treba zohľadniť nové špecifiká komisie).
 3. Voľba predsedu a podpredsedu.
 4. Halová sezóna (tvorba kalendára na jeseň a zimu 2015 ­ Halové majstrovstvá
  Slovenska, kvalifikácia, HMSR WOMEN, HMSR MIX?)
 5. Rozdelenie úloh (vytvorenie subkomisií a vymedzenie ich právomocí:
  Reprezentačná subkomisia, Súťažná subkomisia, Subkomisia rozvoja, Finančná
  subkomisia, Subkomisia členstva; rozdelenie úloh pre ľudí mimo komisie ­ web, fb
  komunikácia, atď…)
 6. Tvorba súťažného kalendára na rok 2016 ­ kto a kedy usporiada aké turnaje, aké
  MSR sa budú hrať.
 7. Evidencia klubov ultimate (subkomisia členstva); pomoc VR s evidenciou
  registrácie hráčov do disciplín.
 8. Iné (pobyty od MV SR ­ info o súčasnom stave).
 9. Diskusia (repre dotazník ­ rozhodovanie o reprezentácii Slovenska v ultimate 2016
  ­ WUGC Londýn, WJUC Wroclaw)

Zoznam úloh:

MKu prepíše dokument interných pravidiel hlasovania K-ULT.
SM a JB (VČ ho informuje) zistia, či by sa dalo v ich regióne spraviť kvalifikáciu na
HMSR + woman HMSR. Preferované termíny pre kvalifikáciu sú 28.-­29.11.; 5.­ –
6.12.;prinajhoršom 12.­-13.12. Termín: 23.10.2015
US cez Martina Chalányho zistí voľné termíny haly v Hlohovci na HMSR open. Termín:
23.10.2015
US osloví vedenie hádzanárskej haly a zistí možnosť dlhodobejšieho kontraktu (napr. tri
roky).Termín: o mesiac (11.11.2015)
pošle mail s výzvou na organizovanie QHMSR+HSMR woman a potencionálne aj
HMSR mix. Zároveň vyzve zástupcov klubov, aby vyjadrili svoj záujem zúčastniť sa
HMSR mix.
pošle mail na K-­ULT so zápisnicou a výzvou na otvorené funkcie.

 

1.) Oboznámenie sa s agendou

Členovia K-­ULT SAF sa oboznámili so základnými dokumentami Slovenskej asociácie Frisbee.

2.) Tvorba pravidiel hlasovania pre K-­ULT

K-­ULT sa rozhodla pravidlá do značnej miery prebrať z hlasovaní VR SAF a upraviť pre potreby
K­-ULT. Mku spíše finálnu verziu.
Hlavné zmeny sa týkajú:

 • nastavenie váhy hlasu, podľa štatútu člena K-­ULT.
 • skrátilo sa doba trvania pri bežnom hlasovaní na minimálne 5 kalendárnych dní
 • zavedenie minimálneho objemu hlasov pre “schválenie” a pre “platné hlasovanie”.

Interné pravidlá hlasovania sú k nahliadnutiu tu . Je potrebné doplniť
podiel hlasov zástupcov klubov, keďže ešte nie je presne jasné aký bude konečný počet
registrovaných klubov.

3.) Voľba predsedu a podpredsedu K-­ULT

Za predsedu K-­ULT bola jednohlasne zvolená Veronika Čolláková. Za podpredsedu bol
jednohlasne zvolený Marcel Kucharík.

4.) Halová sezóna

K­-ULT sa zhodla, že pravidlá postupu na HMSR zostávajú ako minulý rok. Prvých 5 tímov z
minuloročných HMSR postupuje priamo, zvyšných 5 postúpi z kvalifikácie.

4.1) QHMSR

K-­ULT stanovila preferované termíny pre QHMSR a to na 28.­29.11.; 5.­6.12.; prinajhoršom 12.-­
13.12. Hľadá sa organizátora na QHMSR a HMSR. VČ napíše výzvu na organizátora tohto
turnaja spomedzi klubov. Zástupcovia orgánov činní v SAF v predošlých rokoch informovali
súčasnú K­ULT, že SAF poskytuje materiály na organizovanie, ale samotný turnaj neorganizuje.
Podľa súčasného fungovania každý turnaj SAF organizuje tím/klub.
US sa ponúkol, že vie zariadiť QHMSR v telocvični, ktorá neodpovedá požiadavkám napísané v
súťažnom poriadku, preto to máme ako poslednú môžnosť.

4.2) Ženské HMSR

K­-ULT sa zhodla, že ženské HMSR by mali byť spojené s kvalifikáciou.

4.3) HMSR

US bude komunikovať s Martinom Chalánym. US zistí voľné termíny, kedy by mohli byť HMSR
v Hlohovci a či by sa nedal podpísať dlhodobý kontrakt na dlhšie obdobie..

4.4) Mix HMSR

HMSR v mixovej kategórii boli predmetom hlbšej diskusie. VČ a SM vyjadrili “ZA” s
argumetnom, že z hľadiska rozvoja je dôležité organizovať takýto turnaj, najmä pre tímy z
východnejších regiónov, ktoré majú obmedzené možnosti účasti na zahraničných turnajoch na
západe. JT vzjadril argument “PROTI”, a to, že Slovensko by sa kompetitívne malo zúčastniť
len outdoorových turnajov. Turnaje tohto charakteru predstavujú mimosezónnu zábavu, ktorá by
mohla zahltiť hráčov. Členovia K­ULT sa dohodli, že tento turnaj sa bude organizovať ak sa
nájde tim, ktorý bude ochcotný organizovať a ak bude záujem o účasť aj zo strany klubov.
zahrnie do mailovej výzvy k organizovaniu aj tento turnaj.

5.) Rozdelenie úloh

reprezentačná subkomisia: Michal Prusák, Veronika Čolláková, Matej Surový(nižšia
priorita)
súťažná subkomisia: Matej Surový(vyššia priorita), Marcel Kucharík, Urban Sivák
subkomisia rozvoja: Juraj Turan(odovzdanie KnowHow), Samuel Molčan
finančná subkomisia: hľadá sa; TL oboznámil členov K-­ULT s úlohami a
zodpovednosťami vyplývajúcimi z tejto pozície.
subkomisia členstva: Marcel Kucharík
komunikácia(web, fb): Juraj Turan (dočasne, max.mesiac), hľadá sa

6.) Tvorba súťažného kalendára na rok 2016

Bola presunutá na ďalšie stretnutie K-­ULT.

7.) Evidencia klubov ultimate

Zástupca VR SAF MK informoval, že v evidencii sú prihlásené takmer všetky kluby, ktoré na to
majú nárok. Zdôraznenil časť súťažného poriadku, ktorá rieši členstvo v rámci klubov (Súťažný
poriadok, Príloha 3).

8.) Iné (pobyty od MV SR ­ info o súčasnom stave)

informovala K-­ULT o možnosti rekreačných pobytov. V rámci balíčka sociálnych opatrení
poslalo Ministerstvo ponuku svojich rekreačných zariadení, v ktorých ponúka ubytovanie a
stravu zadarmo počas pobytu pre vekovú skupinu do 19 rokov. Vízia K­-ULT, je že pobyt by
predstavoval úvodné sústredenie pre juniorov pripravujúcich sa na WJUC 2016. v mene
SAF zaslala žiadosť o pobyt MV SR v zariadení Krupina -­ Tepličky a čaká na schválenie. O
ďalšom priebehu bude informovať. taktiež oslovila riaditeľa miestnej školy a spávcu ihriska v
Krupine. Obaja boli naklonení k spolupráci; riaditeľ školy uvítal možnosť športovej ukážky na
hodinách telesnej výchovy. Správca ihriska prejedná s mestom cenu prenájmu, alternatívne
možná dohoda ihriska zadarmo výmenou za zorganizovanie propagácie frisbee v meste.

9.) Diskusia (WJUC, WUGC)

Neprebehla nakoľko ešte nie je uzavretý dotazník. Presúva sa na ďalšie stretnutie K-­ULT.

 

Spísal : Lea Turzáková, Veronika Čolláková
Overil: Matej Surový

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.